۱۳۸۸ آذر ۹, دوشنبه

بدون پيش زمينه به تئاتر دعوت شدم. مدت ها است كه بدون روزبه تفريح نكردم.

من عاشق رابطه هاي داغم. عاشق آدم هاي تازه عاشق يا تازه جذب شده. عاشق بوي تازگي و جذابيت و هيجان. همينجوري جذب آدم ها مي شم و تازگي اطرافشون و روابطشون رو زندگي مي كنم باهاشون.